واقعیت مجازی-خواب: مغز ما خود یک ژنراتور پیشگوست!

واقعیت مجازی و خودآگاه ما در خواب: مقاله جذابی داریم که به بررسی چگونگی پیشگویی اتفاقات آینده توسط مغز هنگام خواب می پردازد. این مقاله با واقعیت مجازی سروکار دارد. ادامه در متن...www.gyrusclinic.com